PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE FOR APPLICATIONS HAS PASSED.

Will you join our award-winning team of public lawyers?

We are looking for a confident and ambitious lawyer who wants to provide public law advice and assistance in Wales. We’d like someone who is able to develop relationships with other advisers, decision makers, and those looking to use the law. You’ll be able to take a creative approach building on PLP’s network in Wales and work collaboratively internally with PLP’s largely London-based casework team, as well as research, events and communication teams.

PLP is a growing and lawyer-led access to justice charity, which was founded in 1991. Our vision is a world in which individual rights are respected and public bodies act fairly and lawfully. We act directly for individuals, and are regularly instructed by law firms, lawyers’ groups, such as the Law Centres Network, NGOs and other public interest organisations. Recent high-profile cases have engaged with issues as diverse as Home Office removals policy, funding for advice services and legal aid, and the recent prorogation of Parliament.  

PLP funding comes from a range of sources, including legal aid and charitable grants. Our mixed funding model gives the organisation financial security and stability, and means our lawyers are able to work creatively to achievable income targets. This is a challenging, multi-disciplinary role requiring networking, training and communications skills, all of which we can help the right candidate to develop.  You’ll be joining a supportive and committed team in a positive, flexible work environment with a common ethos. You’d be our only lawyer based in Wales, or willing to relocate there, and reporting to PLP’s offices in London.

Wnewch chi ymuno â’n tîm arobryn o gyfreithwyr cyhoeddus?

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr hyderus ac uchelgeisiol sy’n dymuno darparu cyngor a chymorth cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Hoffem benodi rhywun sy’n gallu datblygu cysylltiadau â chynghorwyr eraill, gwneuthurwyr penderfyniadau a phobl sy’n bwriadu defnyddio’r gyfraith. Byddwch yn gallu gweithio’n greadigol wrth ddatblygu rhwydwaith PLP yng Nghymru a gweithio ar y cyd yn fewnol ag aelodau o dîm gwaith achos PLP, sy’n gweithio yn Llundain yn bennaf, yn ogystal â thimau ymchwil, digwyddiadau a chyfathrebu.

Sefydlwyd PLP yn 1991. Mae’n elusen sy’n tyfu ac sy’n darparu mynediad at gyfiawnder o dan arweiniad cyfreithwyr. Ein gweledigaeth yw byd lle mae hawliau unigolion yn cael eu parchu a lle mae cyrff cyhoeddus yn gweithredu’n deg ac yn gyfreithlon. Rydym yn gweithredu’n uniongyrchol dros unigolion ac rydym yn cael cyfarwyddyd yn rheolaidd gan gwmnïau cyfreithwyr, grwpiau o gyfreithwyr fel Rhwydwaith Canolfannau Cyfraith, cyrff anllywodraethol a sefydliadau budd y cyhoedd eraill. Rydym wedi bod ynghlwm â materion uchel eu proffil yn ddiweddar, sydd wedi bod mor amrywiol â pholisi symud y Swyddfa Gartref, cyllid ar gyfer gwasanaethau cynghori a chymorth cyfreithiol, a’r achos diweddar o ohirio’r Senedd.  

Daw cyllid PLP o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys cymorth cyfreithiol a grantiau elusennol. Mae ein model cyllido cymysg yn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd ariannol i’r sefydliad, ac mae’n golygu bod ein cyfreithwyr yn gallu gweithio’n greadigol yn unol â thargedau incwm cyraeddadwy. Mae hon yn rôl heriol, amlddisgyblaethol lle bydd gofyn cael sgiliau rhwydweithio, hyfforddi a chyfathrebu, a gallwn helpu’r ymgeisydd iawn i ddatblygu pob un o’r sgiliau hyn.  Byddwch yn ymuno â thîm cefnogol ac ymroddedig mewn amgylchedd gwaith cadarnhaol a hyblyg, gydag ethos cyffredin. Chi fyddai’r unig gyfreithiwr yn ein tîm a fyddai’n gweithio yng Nghymru, neu’n fodlon symud yno, gan adrodd i swyddfeydd PLP yn Llundain.

The deadline for applications for this post is 11.59pm on 20 January 2020.

Please email all applications to PLP’s HR Department.