Bilingual PDF

Brexit, access to justice, legal aid, migration and settled status, online courts, strategic legal work

Brexit, mynediad at gyfiawnder a chymorth cyfreithiol, ymfudo a statws preswylydd sefydlog, llysoedd ar-lein,  Strategaeth gyfreithiolCynhadledd Cymru Public Law Project 2019

Adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd, Dydd Iau 25 Ebrill 9.30 – 17.10

10.00 Cyflwyniad
Jo Hickman, Cyfarwyddwr, Public Law Project

10.10 Anerchiad Agoriadol

Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

10.30. Darparu cyfreithiau yn lle cyfreithiau’r UE yng Nghymru ar ôl Brexit: Datganoli vs dirprwyo
Gyda chynifer o gyfreithiau’r UE i gael eu disodli yn y DU ar ôl Brexit, mae’r sesiwn hon yn edrych ar yr effaith yng Nghymru ar draws yr amgylchedd, bwyd ac amaethyddiaeth, a’r materion sy’n codi mewn perthynas â llywodraethu datganoledig.

Cadeirydd: Alison Pickup, Public Law Project
Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru
Alexandra Sinclair, Public Law Project
Annie Smith, RSPB Cymru

11.30 egwyl

11.45 Digideiddio a llysoedd ar-lein  – Bygythiadau a chyfleoedd i Gymru
Gyda’r Llywodraeth yn San Steffan eisoes wedi ymrwymo i ddigideiddio, mae’r sesiwn hon yn edrych ar y sialensiau i Gymru, yn cynnwys y sialensiau a achosir gan fynediad a llythrennedd digidol, a’r cyfleoedd o ystyried gwahaniaethau o ran maint, uchelgeisiau posibl a thribiwnlysoedd datganoledig.
Dr Huw Pritchard, Prifysgol Caerdydd
Dr Joe Tomlinson, Public Law Project a Kings College Llundain

12.30 Brexit a Mewnfudo: Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a Chymunedau mewn Sefyllfa Fregus yng Nghymru

Mae tua 80 000 o ddinasyddion yr UE yn byw yng Nghymru o ganlyniad i’r rheolau rhyddid i symud. Bydd angen i’r bobl hyn wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn sicrhau statws mewnfudo newydd yn y DU cyn bod yr hawliau preswylio o dan y fframwaith rhyddid i symud yn cael eu diddymu.  Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn her weinyddol i Lywodraeth y DU. Mae’n golygu prosesu miliynau o geisiadau o fewn cyfnod cymharol fyr o amser ac mae’n dibynnu ar unigolion i wneud cais i’r Cynllun. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y materion sy’n wynebu unigolion sy’n gwneud cais i’r Cynllun o gymunedau yng Nghymru, yn enwedig y rhai sy’n debygol o wynebu anawsterau o ran gwneud ceisiadau llwyddiannus.

Bethan Bateman, Pennaeth Ymfudo, Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru
Hayley Morgan, Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cynghori ac Eiriolaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr
Wiard Sterk, The 3Million

13.30 Papur ymgynghori Comisiwn y Gyfraith ar Symleiddio’r Rheolau Mewnfudo 

 Lisa Smith a Stephanie Theophanidou Tîm Cyfraith Gyhoeddus Comisiwn y Gyfraith

13.40 Cinio

14.30 Sesiwn y prynhawn

Mynediad at Gyfiawnder yng Nghymru
A oes gan bobl yng Nghymru fynediad digonol at gynrychiolaeth a’r llysoedd i amddiffyn eu hawliau a sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn ymddwyn yn gyfreithlon? Bydd y sesiwn hon yn edrych ar fynediad at gymorth cyfreithiol, cynrychiolaeth ac adolygiad barnwrol.

Cadeirydd: Polly Brendon, Public Law Project
Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor
Jess Mant, Prifysgol Caerdydd

Panelwyr eraill (i’w cadarnhau)

15.30 egwyl

15.50 sesiynau grŵp – Dewiswch un o dri

 1. Cymorth cyfreithiol
  Gweithdy ar gyfer ymarferwyr fydd hwn i drafod cymorth cyfreithiol yn dilyn yr Adolygiad ar ôl Gweithredu o LASPO a gynhaliwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac yn sgil cyhoeddi “Legal Support Action Plan” y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Byddwn yn gofyn yn benodol am farn a chyfraniad darparwyr cymorth cyfreithiol presennol yng Nghymru. Bydd y meysydd i’w trafod yn cynnwys:
 • Pa mor hawdd ei ddeall yw’r cynllun Cyllid Achos Eithriadol a sut caiff ei ddefnyddio
 • Cael gwared ar y porth ffôn gorfodol ar gyfer achosion yn ymwneud â Gwahaniaethu, Addysg a Dyledion
 • Yr adolygiad a addawyd o’r meini prawf cymhwysedd ariannol ar gyfer cymorth cyfreithiol

Polly Brendon, Public Law Project
Joanna Gregson, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Carol Storer, Cyfarwyddwr Dros Dro, Legal Action Group 

2. Gwaith cyfreithiol strategol yng Nghymru
Mae’r sesiwn hon yn edrych ar ddefnydd strategol o’r gyfraith drwy waith achos ac ymgyrchu. Bydd yr astudiaethau achos yn cynnwys dyfarnu menywod sydd â dyledion treth gyngor yn droseddwyr a’r dreth ystafell wely.
Cadeirydd: Owain Rhys James, Civitas Law
Carla Clarke, y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant a
Sara Lomri, Public Law Project
Naima Sakande, y Ganolfan Apeliadau Troseddol

3. Penderfynu ar gyfraith gyhoeddus yng Nghymru
Mae nifer cynyddol o ddyletswyddau ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ‘ystyried’, ‘rhoi sylw dyledus i’ neu ‘gymryd pob cam rhesymol’ i warchod gwahanol hawliau a buddiannau. Fodd bynnag, ychydig iawn, os oes unrhyw rai o gwbl, o’r dyletswyddau hyn sy’n rhoi hawliau penodol i iawn i unigolion. Bydd ein panel yn trafod a all y dyletswyddau hyn mewn gwirionedd arwain at well penderfyniadau yn niffyg hawliau unigol o’r fath, a’r berthynas rhwng hyn a mynediad at gyfiawnder yng nghyfraith gyhoeddus Cymru.

Cadeirydd: Sarah Nason, Prifysgol Bangor
Emyr Lewis, Blake Morgan
Sara Lomri, Public Law Project
Katrin Shaw, Ombwdsmon Sector Cyhoeddus Cymru
Rhodri Williams QC, 30 Park Place a Linenhall Chambers

16.50 Diweddariad gan y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
Yn dilyn yr ymgynghoriad ar ddyfodol cyfiawnder yng Nghymru, bydd Comisiynydd yn rhoi diweddariad cyn yr adroddiad sydd i’w gyhoeddi yn 2019.

Yr Athro Elwen Evans QC, Prifysgol Abertawe a’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

17.10  Gorffen

FFIOEDD CYNRYCHIOLWYR:
SAFONOL 120 + TAW
GOSTYNGIAD 80 + TAW
TOCYN CYNGHORWYR 60.00 + TAW
FFI MYFYRWYR 10 + TAW

Cliciwch yma i archebu sesiynau grŵp.


Cardiff university Glamorgan Building, Thursday 25 April

10.00 Introduction
Jo Hickman, Director, Public Law Project

10.10 Opening address
Julie Morgan AM, Deputy Minister for Health and Social Services

10.30 Replacing EU law in Wales post-Brexit: Devolution vs delegation
With swathes of EU law being replaced in a post-Brexit UK this session looks at the impact in Wales, across environment, food and agriculture, and issues arising with devolved governance.

Chair: Alison Pickup, Public Law project
Jeremy Miles AM, Counsel General for Wales
Alexandra Sinclair, Public Law Project (SIFT project lead)
Annie Smith, RSPB Cymru

11.30 break (with snacks!)

11.45 Digitalisation and online courts – Threats and opportunities for Wales
With the Government in Westminster already committed to digitalisation, this session looks at the challenges for Wales, including those posed by digital access and literacy, and the opportunities given differences in scale, potential ambitions and devolved tribunals.
Dr Huw Pritchard, Cardiff University
Dr Joe Tomlinson, Public Law Project and Kings College London

12.30 Brexit and Immigration: The EU Settlement Scheme and Vulnerable Communities in Wales

There are around 80 000 EU citizens living in Wales as a function of the free movement rules. These people will need to apply to the EU Settlement Scheme to secure a new immigration status in the UK before the rights of residence under the free movement framework are extinguished. The EU Settlement Scheme is a challenging administrative undertaking for the UK Government. It requires the processing of millions of applications within a relatively short period of time and relies on individuals making applications to the Scheme. This session will look at the issues being faced by individuals applying to the Scheme from communities in Wales, especially by those likely to face difficulties in making successful applications.

Hayley Morgan, Travelling Ahead: Gypsy, Roma and Traveller Advice & Advocacy Service
Wiard Sterk, The 3Million
Bethan Bateman, Head of Migration within the Welsh Government EU Transition Team

13.30 Law Commission consultation paper on the Simplification of the Immigration Rules
Lisa Smith and Stephanie Theophanidou Law Commission Public Law Team

13.40 Lunch

14.30 Afternoon session

Access to justice in Wales
Do people in Wales have adequate access to representation and the courts to vindicate their rights and ensure public bodies behave lawfully?  This session will look at access to legal aid, representation and judicial review.
Chair: Polly Brendon, Public Law Project
Salli Edwards, Chief Executive, Flintshire Citizen’s Advice
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Jess Mant, Cardiff University
Dr Sarah Nason, Bangor University

15.30 break

15.50 afternoon breakouts – please choose one of three

 1. Legal aid
  This will be a workshop for practitioners to discuss the shape of legal aid following the MOJs Post Implementation Review (PIR) of LASPO, and the publication of the MoJ’s “Legal Support Action Plan.” We will particularly be seeking the views and contribution of current legal aid providers in Wales.  Areas to discuss will include:
 • The accessibility and use of the Exceptional Case Funding scheme
 • The removal of the mandatory telephone gateway for Discrimination, Education and Debt cases
 • The promised review of the financial eligibility criteria for legal aid

Polly Brendon, Public Law Project
Carol Storer, Interim Director, Legal Action Group
Joanna Gregson, Equalities and Human Rights Commission

 1. Strategic legal work in Wales

This session looks at strategic use of the law through both casework and campaigning. Case studies will include the criminalisation of women who are council tax debtors and the bedroom tax case.
Chair: Owain Rhys James, Civitas Chambers
Carla Clarke, Child Poverty Action Group (CPAG)
Sara Lomri, Public Law Project
Naima Sakande, Centre for Criminal Appeals


3. Public law decision making in Wales
An increasing number of duties on public bodies in Wales require them to ‘take into account’, to ‘have due regard’ to or to ‘take all reasonable steps’ to protect various rights and interests. However, few, if any, of these duties give rise to specific rights of redress for individuals. Our panel discusses whether these duties can really lead to better decision-making in the absence of such individual rights, and how this relates to access to justice in Welsh public law.

Sarah Nason, Bangor University
Rhodri Williams QC, 30 Park Place and Linenhall Chambers
Katrin Shaw, Public Sector Ombudsman for Wales
Emyr Lewis, Blake Morgan

16.50 Update from the Commission on Justice in Wales
Following their consultation on the future of justice in Wales, a Commissioner gives an update prior to their forthcoming report in 2019.

Professor Elwen Evans QC, Swansea University and Commission on Justice in Wales

17.10 finish

Delegate fees:
Standard 120 + VAT
Discounted 80 + VAT
Advisers 60.00 + VAT
Student fee 10 + VAT

Follow this link to select breakout session here.

Download the flyer here.


25 April 2019
10:00 am - 5:30 pm

Book now

King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT

Standard Ticket

Price: £120.00
VAT: £0.00
Total: £120.00

Discounted Ticket

Price: £80.00
VAT: £0.00
Total: £80.00

Advisers Ticket

Price: £60.00
VAT: £0.00
Total: £60.00

Student Ticket

Price: £10.00
VAT: £0.00
Total: £10.00

Book a place

Bookings are closed for this event.