A conference for lawyers, advisers, advocates, campaigners, policy advisers, senior voluntary sector personnel and legal services in public bodies looking at access to justice in Wales at this unprecedented time of constitutional upheaval and change.

Book online

Cymraeg

Morning Session Chair: Rebecca Harrington, Thirty Park Place

10.00 Opening address: The constitutional landscape of Wales: The Wales Bill, Brexit and the Future.
The Counsel General will talk to The Wales Bill, Brexit, Article 50, the Miller Judgment and the Sewell Convention.
Mick Antoniw AM, Counsel General for Wales

10.30 Rights and Remedies in Wales post Brexit
Part 1: Brexit and the Repatriation of Competences
When powers return from Brussels on Brexit, where will they go? Jo Hunt will consider whether Brexit will mark an expansion in legal powers and responsibilities held in Wales, or whether Brexit will in fact see a recentralisation of powers to London.
Dr Jo Hunt, Cardiff University School of Law and Politics

Part 2: Dr. Sara Drake: Rights and Remedies in Wales post-Brexit
Withdrawal from the EU will have a distinct impact on individual rights and the means for enforcing them. Dr. Drake considers the next steps for ensuring that there is no regression in standards in Wales post-Brexit with a particular focus on equality and access to justice.
Dr Sara Drake, Cardiff University School of Law and Politics

11.25 – 11.45 break

11.45 – 12.30 What’s International law got to do with it?
A look at how and why international treaties, obligations and conventions are enforceable in Wales (and elsewhere).
Richard Hermer QC, Matrix Chambers

12.30 – 12.45 extra session on Crowd funding

12.45 – 13.50 Lunch
Afternoon Session: Chair Joanne Clement, 11KBW

13.50 – 14.50 Afternoon breakouts first session – choose 1 of three

1. Public Law Workshop
Open discussion about how to challenge recurrent themes and systemic problems faced by clients and service users dealing with public bodies. Delegates have an option to choose this for two consecutive sessions as will be an open and rolling discussion.
Sara Lomri, Deputy Legal Director, the Public Law Project

2. The Additional Learning Needs and The Education Tribunal (Wales) Bill: Opportunity or threat?
This session focuses on the Bill which is currently passing through the Senedd, being considered by the Children, Young People and Education Committee.
Kevin McManamon, Associate Solicitor, Sinclairslaw, Joanne Clement, 11KBW

3. Accessing Exceptional Case Funding (ECF) in legal aid
Exceptional Case Funding (ECF) is intended to offer a rights based ‘safety net’ for cases in which legal aid is not normally available This session is aimed at helping frontline organisations support their clients to obtain ECF. Applications for ECF can be made by individuals but they will often need help both to identify whether their cases are appropriate and what evidence will support their application.
Katy Watts, The Public Law Project

14.50 – 15.50 Afternoon breakouts second session – choose one of three
4. Public Law Workshop (Second of two consecutive sessions)
Open discussion about how to challenge recurrent themes and systemic problems faced by clients and service users dealing with public bodies. Delegates have an option to choose this for two consecutive sessions as will be an open and rolling discussion.
Sara Lomri, Deputy Legal Director, the Public Law Project

5. Community Care implementation in Wales
This seminar will provide an overview of the changes implemented by the introduction of the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 and its associated regime of regulations and codes of practice, together with a view as to how this is working out in practice. The seminar will be presented by a barrister and a solicitor from private practice specialising in this area of law. Questions and experience sharing from those attending the seminar will be welcomed.
Julie Burton, Julie Burton Law, Kate Meredith-Jones, Linenhall Chambers

6. Running a judicial review in Welsh
This workshop will look at some of the practical problems faced by litigants seeking to bring or defend a claim for judicial review in Welsh. Please note this workshop will be run in English.
Rhodri Williams QC, Thirty Park Place Chambers / Linenhall Chambers
—————————————————————————–
15.50 -16.10 – Break
Afternoon plenary sessions
16.10 -16.40 The development of tribunals in Wales
Andrew Felton, Head of Justice Policy, Constitutional Affairs and Inter-Governmental Relations, Welsh Government

16.40 – 17.00 closing address  Mr Justice Singh

Book Now
£60 advisers, £80 vol sector, £120 public bodies (new reduced rate!)
With the support of

           

Cynhadledd Cymru Prosiect Cyfraith Gyhoeddus 2017 – Mynediad at Gyfiawnder

Cofiwch y dyddiad! Dydd Iau 27ain Ebrill
Adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd.

Cynhadledd i dwrneiod, cynghorwyr, eiriolwyr, ymgyrchwyr, ymgynghorwyr polisi, uwch bersonél o’r sector gwirfoddol a gwasanaethau cyfreithiol mewn cyrff cyhoeddus yn edrych ar fynediad at gyfiawnder yng Nghymru yn y cyfnod digynsail hwn o newid a chynnwrf cyfansoddiadol.

——————————————————————–
Sesiwn y Bore Cadeirydd Rebecca Harrington, Thirty Park Place

10.00 Anerchiad agoriadol: Tirlun Cyfansoddiadol Cymru: Bil Cymru, Brexit a’r Dyfodol
Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn trafod Bil Cymru, Brexit, Erthygl 50, Dyfarniad Miller a Chonfensiwn Sewell.
Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

10.30 Hawliau a Rhwymedïau yng Nghymru ar ôl Brexit
Rhan 1: Brexit a Dychwelyd Cymwyseddau
Pan ddychwelir y pwerau o Frwsel ar ôl i’r DU adael Ewrop, ble fyddant yn mynd? Bydd Jo Hunt yn ystyried a fydd Brexit yn arwain at ehangu’r pwerau cyfreithiol a’r cyfrifoldebau y bydd Cymru yn eu hysgwyddo, ynteu a fydd y pwerau mewn gwirionedd yn cael eu hail-ganoli yn Llundain ar ôl Brexit.
Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd
Rhan 2:Hawliau a Rhwymedïau yng Nghymru ar ôl Brexit.
Bydd tynnu’n ôl o’r UE yn cael effaith amlwg ar hawliau unigol a’r dull o’u gorfodi. Bydd Dr Drake yn ystyried y camau nesaf ar gyfer sicrhau nad yw’r safonau yng Nghymru yn syrthio ar ôl Brexit gyda ffocws penodol ar gydraddoldeb a mynediad at gyfiawnder.
Dr Sara Drake Prifysgol Caerdydd

11.25 – 11.45 egwyl

11.45 – 12.30 Beth sydd a wnelo’r Gyfraith ryngwladol â ni?
Golwg ar sut a pham bod modd gorfodi cytuniadau, rhwymedigaethau a chonfensiynau rhyngwladol yng Nghymru (ac mewn gwledydd eraill).
Richard Hermer QC, Matrix Chambers

12.30 – 12.40 Crowd Funding

12.45 – 13.50 Cinio

Sesiwn y Prynhawn: Cadeirydd Joanne Clement, 11KBW

13.50 – 14.50 Sesiwn grwpiau gyntaf y prynhawn – dewiswch 1 o dair

1. Gweithdy Cyfraith Gyhoeddus:
Trafodaeth agored am sut i herio themâu mynych a phroblemau systemig a wyneba cleientiaid a defnyddwyr gwasanaethau wrth ddelio â chyrff cyhoeddus. Gall y cynadleddwyr ddewis hon fel dwy sesiwn olynol a bydd yn drafodaeth dreigl ac agored.
Sara Lomri, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyfreithiol, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

2. Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Cyfle ynteu bygythiad?
Mae’r sesiwn hon yn canolbwyntio ar y Bil sy’n mynd drwy’r Senedd ar hyn o bryd, ac sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
Kevin McManamon, Twrnai Cyswllt, Sinclairslaw, Joanne Clement, 11KBW

3. Mynediad at Gyllid Achosion Eithriadol (ECF) mewn cymorth cyfreithiol
Bwriedir i Gyllid Achosion Eithriadol (ECF) fod yn ‘rhwyd ddiogelwch’ seiliedig ar hawliau ar gyfer achosion lle nad yw cymorth cyfreithiol ar gael fel arfer. Nod y sesiwn hon yw helpu sefydliadau rheng flaen i gefnogi eu cleientiaid i gael ECF. Gall ceisiadau am ECF gael eu gwneud gan unigolion, ond bydd yn rhaid iddynt yn aml gael helpu i ganfod a yw eu hachosion yn briodol a pha dystiolaeth fydd yn cefnogi eu cais.
Katy Watts, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

14.50 – 15.50 Sesiwn grwpiau gyntaf y prynhawn – dewiswch un o dair

4. Gweithdy Cyfraith Gyhoeddus (Yr ail o ddwy sesiwn ddilynol)
Trafodaeth agored am sut i herio themâu mynych a phroblemau systemig a wyneba cleientiaid a defnyddwyr gwasanaethau wrth ddelio â chyrff cyhoeddus. Gall y cynadleddwyr ddewis hon fel dwy sesiwn olynol a bydd yn drafodaeth dreigl ac agored.
Sara Lomri, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyfreithiol, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

5. Gweithredu Gofal yn y Gymuned yng Nghymru
Bydd y seminar hon yn rhoi trosolwg o’r newidiadau a weithredwyd yn sgil cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a’i chyfundrefn gysylltiedig o reoliadau a chodau ymarfer. Bydd hefyd yn rhoi barn ynglŷn â sut mae hyn yn gweithio yn ymarferol. Bydd y seminar yn cael ei chyflwyno gan fargyfreithiwr a thwrnai practis preifat sy’n arbenigo yn y maes hwn o’r gyfraith. Mae croeso i’r rhai sy’n mynychu’r seminar ofyn cwestiynau a rhannu eu profiadau
Julie Burton, Julie Burton Law (cadarnhawyd) Kate Meredith-Jones, Linenhall Chambers

6. Cynnal adolygiad barnwrol yn Gymraeg
Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar rai o’r problemau ymarferol sy’n wynebu ymgyfreithwyr sy’n ceisio cyflwyno neu amddiffyn hawliad am adolygiad barnwrol yn Gymraeg. Sylwer mai yn Saesneg y cynhelir y gweithdy hwn.
Rhodri Williams QC, Thirty Park Place Chambers / Linenhall Chambers

15.50 -16.10 – Egwyl

Sesiynau Llawn y Prynhawn

16.10 -16.40 Datblygu tribiwnlysoedd yng Nghymru
Andrew Felton, Pennaeth Polisi Cyfiawnder, Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

16.40 – 17.00 Anerchiad i gloi Mr Justice Singh

 

Archebu ar-lein
£60 i gynghorwyr, £80 i’r sector gwirfoddol, £120 i gyrff cyhoeddus (cyfradd ostyngol newydd!)
Book online