After a short hiatus due to the pandemic PLP’s Wales conference returns in 2021, looking at access to justice, the impact of Brexit and a series of practical public law seminars.   The event is held over three days on Zoom, with sessions  divided up between early morning and afternoon to allow for maximum flexibility around work and childcare commitments.  All sessions will be recorded and shared with delegates the after the conference concludes.

Tickets are priced at £30 + VAT, student tickets at £10 + VAT (please note this is only available for students in full-time education and only those booking with a valid university email address will be processed)

We would like to acknowledge the help and partnership of Cardiff University and the Legal Aid Practitioners Group (LAPG) for this event.

Cynhadledd Prosiect Cyfraith Gyhoeddus Cymru

Ar ôl seibiant byr oherwydd y pandemig, bydd cynhadledd PLP yng Nghymru yn dychwelyd yn 2021, gan edrych ar fynediad at gyfiawnder, effaith Brexit a chyfres o seminarau cyfraith gyhoeddus ymarferol. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal dros dri diwrnod ar Zoom, a bydd y sesiynau’n cael eu rhannu rhwng y bore a’r prynhawn er mwyn bod mor hyblyg â phosib o ran ymrwymiadau gwaith a gofal plant. Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio a’i rhannu â’r cynrychiolwyr ar ôl i’r gynhadledd ddod i ben.

Mae’r tocynnau’n costio £30 a TAW, ac yn costio £10 a TAW i fyfyrwyr (sylwch mai dim ond i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn y mae’r tocynnau ar gael, a dim ond y rheini sy’n archebu gyda chyfeiriad e-bost prifysgol dilys fydd yn cael eu prosesu)

 

4 MAI: MYNEDIAD AT GYFIAWNDER YNG NGHYMRU

9.00 – 9.25: Anerchiad Agoriadol

Victoria Winkler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan
Sut beth yw Cymru gyfiawn?

09.30 – 11.00: Dal y Llywodraeth i gyfrif yng Nghymru

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ddefnyddio’r llys gweinyddol yng Nghymru.

Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor

Katie White, Shelter Cymru

Siaradwr o Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) Cymru, i’w gadarnhau

Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

 

14.00 – 15.30: Defnyddio cyfraith gyhoeddus i amddiffyn hawliau pobl a herio ymddygiad anghyfreithlon

Cadeirydd: Matthew Court, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus
Owain Rhys James, Civitas Law

Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

 

5 MAI: SESIYNAU YMARFEROL AR GYFRAITH GYHOEDDUS

Sesiynau grŵp (dewiswch un sesiwn ar gyfer pob slot amser isod)

9.00 – 10.30: Sesiynau grŵp 1 a 2

Caffael

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar gyfraith caffael cyhoeddus yng Nghymru ar ôl Brexit ac effaith Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Siaradwyr: Rhodri Williams CF, 30 Plas y Parc a Linenhall Chambers
Rhagor o siaradwyr i’w cadarnhau
Prof Dermot Cahill, Director Of Procurement Strategies, HelpUsTrade.

NEU

Cyfraith gyhoeddus a thechnoleg: Gwahaniaethu ar sail algorithmau neu ddata
Bydd y sesiwn hon yn edrych ar faterion cyfreithiol sy’n ymwneud â sut mae’r llywodraeth yn defnyddio data ac algorithmau.

Cadeirydd: Yr Athro Lena Dencik, Labordy Cyfiawnder Data Caerdydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd

Jac Maxwell, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

Isabele Rorison, Labordy Cyfiawnder Data Caerdydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd

Katy Watts, Liberty

 

14.00 – 15.30: Sesiynau grŵp 3 a 4

Cyfraith gyhoeddus, budd-daliadau lles a thai
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno Hwb Hawliau Lles PLP ac yn edrych ar faterion cyfraith gyhoeddus cyffredin o ran budd-daliadau, sancsiynau a thai
Warren Palmer,  Canolfan Gynghori Speakeasy
Olivia Mowll, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

NEU

Cyflwyniad i gyfraith gyhoeddus yng Nghymru

Gan ddechrau gyda’r penderfyniadau a’r heriau ym maes gofal cymunedol, bydd ein siaradwyr yn trafod prosesau cyfraith gyhoeddus yng Nghymru.
Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Joanne Clements, 11KBW

Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

 

6 MAI: CYFRAITH GYHOEDDUS YNG NGHYMRU AR ÔL BREXIT

9.000 -10.30: Sesiwn Hwb Statws Preswylydd Sefydlog yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno hwb EUSS y PLP ac yn edrych ar faterion cyfraith gyhoeddus sy’n ymwneud â hygyrchedd a gweithrediad y cynllun EUSS.
Cadeirydd: Christian Davies, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

Rhys Davies, Awdurdod Monitro Annibynnol ar gyfer Cytundebau Hawliau Dinasyddion (IMA)
Hayley Morgan, Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)
Alicia Percival, Newfields Law

14.00 – 15.30: Darparu cyfreithiau yn lle cyfreithiau’r UE yng Nghymru ar ôl Brexit: Datganoli yn erbyn dirprwyo… y diweddglo?
Chair: Alison Pickup, Public Law Project

Charles Whitmore, Prifysgol Caerdydd

Dr Nerys Llewellyn Jones, Agri Advisor

Christian Howells, 30 Plas y Parc

Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

 

15.30 – 15.50: Anerchiad Cloi

Lord Thomas of Cymgiedd

 

Sylwch fod y rhaglen yn dal i gael ei datblygu ac efallai bydd y siaradwyr a’r amseroedd yn newid. Cynhelir y digwyddiad yn Saesneg ac rydym yn ymddiheuro na fydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael.

Mae pob archeb yn cael ei phrosesu â llaw gan aelod o’n tîm a gall gymryd rhwng 1 a 2 ddiwrnod busnes i gael cadarnhad.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch tocynnau neu’r rhaglen, anfonwch e-bost at y Tîm Digwyddiadau.

4 MAY: ACCESS TO JUSTICE IN WALES

9.00 – 9.25: Opening Address

Victoria Winkler, Director, Bevan Foundation
What does a just Wales look like?

Introduced by Jo Hickman, Director, Public Law Project

09.30 – 11.00: Holding Government to account in Wales

This session will look at the use of administrative court in Wales.

Dr Sarah Nason, Bangor University

Katie White, Shelter Cymru

Speaker from EHRC Wales, TBC

More speakers TBC

 

14.00 – 15.30: Using public law to vindicate people’s rights and challenge unlawful behaviour

Chair: Matthew Court, Public Law Project
Owain Rhys James, Civitas Law

More speakers TBC

 

5 May: PRACTICAL SESSIONS ON PUBLIC LAW

Breakouts (choose one of the sessions for each time slot below)

9.00 – 10.30: Breakouts 1 and 2

Public procurement in Wales
Can sustainability and the 7 well-being goals of the Welsh Government be built into procurement processes in Wales?  What should the appropriate methods of enforcement be?  With this question in mind the panellists will look at the procurement regimes in place in Wales Post-Brexit, the Westminster Government’s Green Paper proposals and the Impact of the Future Generations Act on Procurement in Wales.

Chair: Rhodri Williams QC, 30 Park Place and Linenhall Chambers
Prof Dermot Cahill, Director Of Procurement Strategies, HelpUsTrade.

OR

Public law and technology: Identifying algorithmic or data discrimination
This session will look at legal issues around government use of data and algorithms.

Chair: Prof Lena Dencik, Data Justice Lab Cardiff at Cardiff University School of Journalism, Media and Culture

Jack Maxwell, Public Law Project

Isabele Rorison, Data Justice Lab Cardiff at Cardiff University School of Journalism, Media and Culture

Katy Watts, Liberty

 

14.00 – 15.30: Breakouts 3 and 4

Public law, welfare benefits and housing
Warren Palmer,  The Speakeasy Advice Centre
Olivia Mowll, Public Law Project

More speakers TBC

OR

 Intro to public law in Wales – social and community care

Taking social and community care decisions and challenges as a starting point, our speakers will discuss public law processes in Wales.
Chair: Joanne Clements, 11KBW
Katrin Shaw, Wales Ombudsman for Public Services, Chief Legal  Adviser & Director of Investigations for the Wales Ombudsman
Helen Gill, Senior Associate Solicitor and Head of Public Law, Sinclairs Law

6 May: PUBLIC LAW IN WALES POST-BREXIT

9.000 -10.30: European Union Settled Status (EUSS) HUB session
This session will introduce PLP’s EUSS hub and look at public law issues around the accessibility and operation of the EUSS scheme.
Chair: Christian Davies, Public Law Project
Rhys Davies, Independent Monitoring Authority for Citizen’s Rights Agreements (IMA)
Hayley Morgan, Service Coordinator – EUSS support, Travelling Ahead: Gypsy, Roma and Traveller Advice & Advocacy Service
Alicia Percival, Newfields Law

 

14.00 – 15.30: Replacing EU law in Wales post-Brexit: Devolution vs delegation… the finale?
Chair: Alison Pickup, Public Law Project
Charles Whitmore, Cardiff University
Dr Nerys Llewellyn Jones, Agri Advisors
Christian Howells, 30 Park Place

More speakers TBC

 

15.30 – 15.50: Closing address

Lord Thomas of Cymgiedd

 

Please note that this is a developing program and so speakers/timings are subject to change.  The event will be held in English and we regret that there will not be simultaneous translation available.

All bookings are manually processed by a member of our team and so it may take 1-2 business days to receive confirmation.

For any ticket or program queries, please email the Events Team.

 

 

Book a place

Ticket Type Price Spaces
Standard Ticket £36.00
Student Ticket
Please note that these are intended for students in full-time education and you will need to book with a valid university email address.
£12.004 May 2021 - 6 May 2021
12:00 am

Standard Ticket

Price: £30.00
VAT: £6.00
Total: £36.00

Student Ticket

Price: £10.00
VAT: £2.00
Total: £12.00
Book now