FREE TICKETS FOR ALL WALES CONFERENCE SEMINARS ON WEDNESDAY 5th MAY:
We’ve decided to throw open attendance for our day of practical public law seminars on 5th May for free to the first 35 applicants.
E-mail events@publiclawproject.org.uk to get your free pass for Weds 5th May (full programme below).  This is just a pass to the live events you will not have access to recordings post-event.

For access to the rest of the event, and recordings, you will still need to purchase a full price ticket 🙂

 

 

After a short hiatus due to the pandemic PLP’s Wales conference returns in 2021, looking at access to justice, the impact of Brexit and a series of practical public law seminars.   The event is held over three days on Zoom, with sessions  divided up between early morning and afternoon to allow for maximum flexibility around work and other commitments.  All sessions will be recorded and shared with delegates the after the conference concludes.  We regret that there will not be simultaneous translation into welsh for this event.

Tickets are priced at £30 + VAT, student tickets at £10 + VAT (please note this is only available for students in full-time education and only those booking with a valid university email address will be processed)

We would like to acknowledge the assistance and partnership of Cardiff University, 30 Park Place Chambers and the Legal Aid Practitioners Group (LAPG) for this event.

.        .   

Cynhadledd Prosiect Cyfraith Gyhoeddus Cymru

Ar ôl seibiant byr oherwydd y pandemig, bydd cynhadledd PLP yng Nghymru yn dychwelyd yn 2021, gan edrych ar fynediad at gyfiawnder, effaith Brexit a chyfres o seminarau cyfraith gyhoeddus ymarferol. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal dros dri diwrnod ar Zoom, a bydd y sesiynau’n cael eu rhannu rhwng y bore a’r prynhawn er mwyn bod mor hyblyg â phosib o ran ymrwymiadau. Bydd pob sesiwn yn cael ei recordio a’i rhannu â’r cynrychiolwyr ar ôl i’r gynhadledd ddod i ben.
Yn anffodus, ni fydd cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae’r tocynnau’n costio £30 a TAW, ac yn costio £10 a TAW i fyfyrwyr (sylwch mai dim ond i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn y mae’r tocynnau ar gael, a dim ond y rheini sy’n archebu gyda chyfeiriad e-bost prifysgol dilys fydd yn cael eu prosesu)

Hoffem gydnabod cymorth a phartneriaeth Prifysgol Caerdydd,  30 Plas y Parc a’r Grŵp Ymarferwyr Cymorth Cyfreithiol (LAPG) ar gyfer y digwyddiad hwn.

4 MAI: MYNEDIAD AT GYFIAWNDER YNG NGHYMRU

9.00 – 9.25: Anerchiad Agoriadol

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan
Sut beth yw Cymru gyfiawn?
Cyflwynwyd gan Jo Hickman, Cyfarwyddwr, Public Law Project

09.30 – 11.00: Dal y Llywodraeth i gyfrif yng Nghymru

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ddefnyddio’r llys gweinyddol yng Nghymru.

Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor
Katie White, Shelter Cymru
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Chris Minnoch,  Grŵp Cymorth Cyfreithiol (LAPG)
Ruth Coombs,(EHRC) Cymru

14.00 – 15.30: Defnyddio cyfraith gyhoeddus i amddiffyn hawliau pobl a herio ymddygiad anghyfreithlon

Bydd y sesiwn yma’n defnyddio achosion cyfredol a diweddar, gan gynnwys mewn llety lloches, i ddangos sut mae modd defnyddio cyfraith gyhoeddus i amddiffyn hawliau pobl. Bydd y siaradwyr hefyd yn edrych ar ‘heriau systematig’, ac ymyriadau mewn achosion gan drydydd partïon a phartïon sydd â diddordeb.

Cadeirydd: Matthew Court, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus
Owain Rhys James, Civitas Law
David Gardner, No5 Chambers
Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)

5 MAI: SESIYNAU YMARFEROL AR GYFRAITH GYHOEDDUS

Sesiynau grŵp (dewiswch un sesiwn ar gyfer pob slot amser isod

9.00 – 10.30:Cyfraith gyhoeddus a thechnoleg: Gwahaniaethu ar sail algorithmau neu ddata
Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru a ledled y DU yn defnyddio mwy a mwy o ddata ac algorithmau i wneud penderfyniadau. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar faterion cyfreithiol sy’n ymwneud â defnydd y llywodraeth o ddata ac algorithmau, gan gynnwys y risgiau o wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ddata a’r heriau o ddal llywodraeth algorithmig i gyfrif.
Yr Athro Lina Dencik, Isobel Rorison, Labordy Cyfiawnder Data Caerdydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd
Katy Watts, Liberty
Jack Maxwell, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

11.00 – 12.30 Caffael cyhoeddus yng Nghymru
A all cynaliadwyedd a 7 nod llesiant Llywodraeth Cymru gael eu cynnwys mewn prosesau caffael yng Nghymru?  Beth ddylai’r dulliau gorfodi priodol fod?  Gyda’r cwestiwn hwn mewn golwg, bydd y panelwyr yn edrych ar y trefniadau caffael sydd ar waith yng Nghymru ar ôl Brexit, cynigion Papur Gwyrdd Llywodraeth San Steffan ac Effaith Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ar Gaffael yng Nghymru.

Siaradwyr: Rhodri Williams CF, 30 Plas y Parc a Linenhall Chambers
Dr Ama Eyo, Prifysgol Bangor
Yr Athro Dermot Cahill, Cyfarwyddwr Strategaeth Caffael, HelpUsTrade
Alice Horn, Swyddog Dadansoddwr,
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

14.00 – 15.30: Sesiynau grŵp 1 a 2

Cyfraith gyhoeddus, budd-daliadau lles a thai
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno Hwb Hawliau Lles PLP ac yn edrych ar faterion cyfraith gyhoeddus cyffredin o ran budd-daliadau, sancsiynau a thai
Warren Palmer,  Canolfan Gynghori Speakeasy
Olivia Mowll & Matthew Court, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

NEU

Cyflwyniad i gyfraith gyhoeddus yng Nghymru
Gan ddechrau gyda’r penderfyniadau a’r heriau ym maes gofal cymunedol, bydd ein siaradwyr yn trafod prosesau cyfraith gyhoeddus yng Nghymru.

Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Joanne Clements, 11KBW
Helen Gill, Senior Associate Solicitor and Head of Public Law, Sinclairs Law

6 MAI: CYFRAITH GYHOEDDUS YNG NGHYMRU AR ÔL BREXIT

9.000 -10.30: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (EUSS)
Bydd y sesiwn hon yn edrych ar faterion cyfraith gyhoeddus sy’n ymwneud â hygyrchedd a gweithrediad yr EUSS yn y cyfnod yn arwain at y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio a diwedd y ‘cyfnod gras’ ar gyfer dinasyddion yr UE a’u teuluoedd ar 30 Mehefin 2021

Rhys Davies, Awdurdod Monitro Annibynnol ar gyfer Cytundebau Hawliau Dinasyddion (IMA)
Hayley Morgan, Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr Siaradwyr eraill (i’w cadarnhau)
Alicia Percival, Newfields Law

14.00 – 15.30: Darparu cyfreithiau yn lle cyfreithiau’r UE yng Nghymru ar ôl Brexit: Datganoli yn erbyn dirprwyo… y diweddglo?
Chair: Alison Pickup, Public Law Project
Charles Whitmore, Prifysgol Caerdydd
Dr Nerys Llewellyn Jones, Agri Advisor
Christian Howells, 30 Plas y Parc
Lee Marsons,Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

15.30 – 15.50: Anerchiad Cloi

Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd
Cwestiynau cyfraith gyhoeddus ar gyfer tymor nesaf y Senedd

 

Sylwch fod y rhaglen yn dal i gael ei datblygu ac efallai bydd y siaradwyr a’r amseroedd yn newid. Cynhelir y digwyddiad yn Saesneg ac rydym yn ymddiheuro na fydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael.

Mae pob archeb yn cael ei phrosesu â llaw gan aelod o’n tîm a gall gymryd rhwng 1 a 2 ddiwrnod busnes i gael cadarnhad.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch tocynnau neu’r rhaglen, anfonwch e-bost at y Tîm Digwyddiadau.

4 MAY: ACCESS TO JUSTICE IN WALES

9.00 – 9.25: Opening Address

Victoria Winckler, Director, Bevan Foundation
What does a just Wales look like?

Introduced by Jo Hickman, Director, Public Law Project

09.30 – 11.00: Holding Government to account in Wales

This session will look at the use of Administrative Court in Wales.
Chair: Dr Sarah Nason, Bangor University
Ruth Coombs, EHRC Wales
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Chris Minnoch, LAPG
Katie White, Shelter Cymru

14.00 – 15.30: Using public law to vindicate people’s rights and challenge unlawful behaviour
This session will use  current and recent cases, including in asylum accommodation,  to show how public law can be used to vindicate people’s rights.  The speakers will also look at ‘systemic challenges’, and interventions in cases by third and interested parties.

Chair: Matthew Court, Public Law Project
Owain Rhys James, Civitas Law
David Gardner, No5 Chambers

5 May: PRACTICAL SESSIONS ON PUBLIC LAW

9.00-10:30

Public law and technology: Identifying algorithmic or data discrimination
Identifying algorithmic or data harms. Public bodies in Wales and across the UK are increasingly using data and algorithms to make decisions. This session will look at legal issues around government use of data and algorithms, including the risks of data-driven decision-making and the challenges of holding algorithmic government to account.

Chair: Prof Lina Dencik, Data Justice Lab Cardiff at Cardiff University School of Journalism, Media and Culture
Jack Maxwell, Public Law Project
Isobel Rorison, Data Justice Lab Cardiff at Cardiff University School of Journalism, Media and Culture
Katy Watts, Liberty

11:00-12:30

Public procurement in Wales
Can sustainability and the 7 well-being goals of the Welsh Government be built into procurement processes in Wales?  What should the appropriate methods of enforcement be?  With this question in mind the panellists will look at the procurement regimes in place in Wales Post-Brexit, the Westminster Government’s Green Paper proposals and the Impact of the Future Generations Act on Procurement in Wales.

Chair: Rhodri Williams QC, 30 Park Place and Linenhall Chambers
Dr Ama Eyo, Bangor University
Prof Dermot Cahill, Director Of Procurement Strategies, HelpUsTrade.
Alice Horn, Policy Analyst, Office of the Future Generations Commissioner

Breakouts (choose one of the sessions for each time slot below)
14.00 – 15.30: Breakouts 1 and 2

  1. Welfare rights, housing and public law

This is an introduction to PLP’s welfare rights specialist support hub.  The hub is intended to help frontline advisers deal with issues in the welfare rights sphere, providing training and advice on complex cases where there may be public law solutions.  This session will deal with delayed benefits decision making during COVID, discretionary housing payments and give an overview of law and current caselaw around housing allocations.

Chair: Olivia Mowll, Public Law Project
Mathew Court, Public Law Project
Warren Palmer,  Speakeasy Law Centre

OR

 2. Intro to public law in Wales – social and community care

Taking social and community care decisions and challenges as a starting point, our speakers will discuss public law processes in Wales.
Chair: Joanne Clement, 11KBW
Katrin Shaw, Wales Ombudsman for Public Services, Chief Legal  Adviser & Director of Investigations for the Wales Ombudsman
Helen Gill, Senior Associate Solicitor and Head of Public Law, Sinclairs Law

6 May: PUBLIC LAW IN WALES POST-BREXIT

9.000 -10.30: European Union Settlement Scheme (EUSS) session
This session will  look at public law issues around the accessibility and operation of the EUSS in the runup to the application deadline and end of the ‘grace period’ for EU citizens and their family members on 30 June 2021.

Chair: Christian Davies, Public Law Project
Rhys Davies, Independent Monitoring Authority for Citizen’s Rights Agreements (IMA)
Hayley Morgan, Service Coordinator – EUSS support, Travelling Ahead: Gypsy, Roma and Traveller Advice & Advocacy Service
Alicia Percival, Newfields Law 

14.00 – 15.30: Replacing EU law in Wales post-Brexit: Devolution vs delegation… the finale?
Chair: Alison Pickup, Public Law Project
Charles Whitmore, Cardiff University
Dr Nerys Llewellyn Jones, Agri Advisors
Christian Howells, 30 Park Place
Lee Marsons, Public Law Project

 

15.30 – 15.50: Closing address

Lord Thomas of Cymgiedd
Some public law questions for the next Senedd term

 

Please note that this is a developing program and so speakers/timings are subject to change.  The event will be held in English and we regret that there will not be simultaneous translation available.

All bookings are manually processed by a member of our team and so it may take 1-2 business days to receive confirmation.

For any ticket or program queries, please email the Events Team.

 

 


4 May 2021 - 6 May 2021
12:00 am

Book now

Standard Ticket

Price: £30.00
VAT: £0.00
Total: £30.00

Student Ticket

Price: £10.00
VAT: £0.00
Total: £10.00

Book a place

Bookings are closed for this event.